RİSKLİ SİGORTALILAR HAVUZURiskli Sigortalılar havuzu işleyiş kuralları ,

T.C.BASBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlügünün 09.08.2017 tarih ve 27424242-302.99-E.21206 numaralı yazısı .

-------------------------------------------

T.C.
BASBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Dr. N. Şerif ÇAKIRSOY
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

Sayı : 27424242-302.99-E.21206 09.08.2017
Konu : Riskli Sigortalılar Havuzu

1
RİSKLİ SİGORTALILAR HAVUZU İŞLEYİŞ KURALLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu kuralların amacı, Riskli Sigortalılar Havuzunun faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin kuralları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu kurallar, Yönetmeliğin ekinde yer alan Çalışma Esaslarının 5 inci
maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu kurallarda geçen;
a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
b) Çalışma Esasları: Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma
Esaslarını,
c) Değerlendirme Komitesi: Birlik, TMTB ve Müsteşarlık temsilcilerinden oluşturulan üç
kişilik komiteyi,
ç) Havuz: Riskli Sigortalılar Havuzunu,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Poliçe: Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirlenen Havuz kapsamındaki poliçeyi,
f) SBM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
g) Şirket: Kara Araçları Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerini,
ğ) Tanzim yılı: Poliçenin düzenlendiği yılı,
h) TMTB: Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,
ı) Trafik sigortası: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını,
i) Yönetim Kurulu: TMTB Yönetim Kurulunu,
j) Yönetmelik: 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmeliği ifade eder.

2
İKİNCİ BÖLÜM
Prim ve Hasar Paylaşımı
Paylaşım oranı
Madde 4 - (1) Prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı iki aşamalı olarak şirket,
Birlik ve SBM verileri dikkate alınarak TMTB tarafından yapılır.
(2) Prim ve ödenen hasarın %50’si şirketler arasında eşit olarak, kalan %50 ise şirketlerin
trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre paylaştırılır. Paylaşım
oranı her yılın başı itibarıyla hesaplanır. 2017 yılı için bu pay, 01.01.2014-12.04.2017 tarihleri
arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.
(3) Kara Araçları Sorumluluk Sigortası branşında yeni ruhsat alan şirket, yeni ruhsat aldığı yıl
eşit olarak paylaştırılan %50’lik kısımdan pay alır. Yeni ruhsat alan şirket için paylaşım
ruhsat aldığı tarih itibarıyla başlar.
(4) Ruhsatını iade eden şirket ruhsatını iade ettiği tarih itibarıyla paylaşımdan çıkar.
(5) Şirket ödemede geciktiği takdirde, ticarî işlerde uygulanan oran üzerinden hesaplanacak
gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Şirketin ödemiş olduğu faiz tutarı, kendisine Havuz
tarafından geç ödeme yapılan alacaklı şirketler arasında dağıtılır.
Prim devri
Madde 5 - (1) 12.04.2017 tarihinden Yönetmeliğin Geçici 12 nci maddesinin yayımı tarihine
kadar düzenlenmiş olan poliçelere ilişkin primler gerçekleşmelere göre Havuza devredilir.
(2) Yönetmeliğin Geçici 12 nci maddesinin yayımı tarihinden sonra düzenlenecek poliçeler
için Yönetim Kurulu basamak ve/veya araç grupları bazında, azami primleri aşmamak üzere,
Havuza devredilecek prim tutarını belirleyebilir.
(3) Şirket bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen poliçeler için ilgili mevzuat uyarınca
trafik sigortası primleri üzerinden yapılan aktarımlar (vergi, fon ve diğer yükümlülükler) ile
aracı komisyonu ve operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla alınacak komisyonu düşerek
kalan tutarı, bu maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen poliçeler için ise Yönetim Kurulunca
belirlenecek prim tutarını “Havuza devir” hesabına alacak kaydeder.
(4) İptal edilen poliçelerin Havuza kayıt işlemlerinde de aynı esaslar uygulanır.
(5) Yönetim Kurulu;
a) Primin taksitle tahsil edilmesi durumunda Havuza devredilecek prime,
b) Şirkete ait herhangi bir reasürans anlaşmasının bulunması durumunda, ilgili reasürans
anlaşmasının özelliğini dikkate alarak Havuza devredilecek prime ve paylaşıma konu olacak
hasara,
c) Yürürlükteki bir trafik sigortası poliçesinin kullanım tarzı veya basamak değişikliği
nedeniyle Havuz kapsamına girişi veya Havuz kapsamından çıkışına
ilişkin usul ve esaslar belirleyebilir.

3
Hasar devri
Madde 6 - (1) Şirket düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetir. Ödenen hasar
“Havuza devir” hesabına borç kaydedilir.
Hasar sürecinin izlenmesi
Madde 7 - (1) Birliğin ilgili komiteleri tarafından oluşturulacak veri deseni esas alınarak,
şirketin hasar yönetimine ilişkin verileri gösteren raporlar SBM üzerinden temin edilir.
Değerlendirme Komitesi söz konusu raporları esas alarak, Havuz kapsamındaki poliçelere
ilişkin hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini TMTB’den talep edebilir.
TMTB, inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletir.
Şirket ve TMTB arasındaki hesap işlemleri
Madde 8 - (1) Şirket, “Havuza devir” hesabı kayıtlarını, düzenlediği poliçelerin aylık istihsal
ve iptal bordroları ile ödenen tazminatları (maddi ve bedeni ayırımında) gösterir özet (icmal)
bordrolarını izleyen ayın yirminci gününe kadar TMTB’ye gönderir.
(2) TMTB, bu maddeye göre düzenlenecek bordroların içeriğini belirlemeye yetkilidir.
(3) TMTB, şirketin Havuza olan borcu veya alacağını gösteren hesap belgesini takip eden ay
on beş gün içinde şirkete gönderir.
(4) Borçlu şirket hesap belgesinin kendisine gönderiminden itibaren on beş gün içinde TMTB
hesabına borcunu nakden öder.
(5) TMTB, borçlu şirketlere tanınan on beş günlük sürenin bitimini takip eden on beş gün
içinde alacaklı şirketlere gerekli ödemeleri yapar.
Havuz hesabı
Madde 9 - (1) Her bir şirket için ayrı Havuz hesabı tanzim yılı esasına göre TMTB’de tutulur.
(2) Havuz hesabında;
a) Havuza devredilecek prim,
b) Ödenen hasar,
c) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan prim tutarı,
ç) Paylaşım oranlarına göre şirket için hesaplanan hasar tutarı,
d) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi borcu,
e) Geç ödemeler nedeniyle oluşan gecikme faizi alacağı
bilgileri yer alır.
(3) Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler Müsteşarlık denetimine tabidir.
Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu kuralları Yönetim Kurulu yürütür.

 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları